Zakład Ochrony Środowiska

Usługi Pogrzebowe

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Międzyzdroje

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§ 1

 1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Międzyzdrojach jest Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5 72-500 Międzyzdroje.
 2. Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach (zwany dalej Zarządcą Cmentarza) zarządza następującymi cmentarzami komunalnymi:
  • Cmentarz komunalny w Międzyzdrojach
  • Cmentarz komunalny w Lubinie.
 3. [rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 1 ust. 1 i 2 Regulaminu]

 4. Siedziba Zarządcy Cmentarza znajduje się w Międzyzdrojach, przy ul. Nowomyśliwskiej 86, tel. 91 328 08 73
 5. Godziny urzędowania Administracji Cmentarza: od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

§ 2

 1. Cmentarz jest czynny w godzinach od 7:00 do 22:00
 2. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Zarządcą cmentarza, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.
 3. Zgłoszenia pogrzebów należy dokonać w Biurze Cmentarza co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Zarządca cmentarza zastrzega sobie prawo do ustalania terminów pogrzebów według zasady, że w ciągu jednej godziny może odbywać się najwyżej jeden pogrzeb.

§ 3

Obsługiwanie ceremonii pogrzebowych na cmentarzu komunalnym prowadzić mogą podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji działalności gospodarczej o odpowiednim przedmiocie i profilu. Czynności związane z organizacją pogrzebu mogą być również podejmowane przez członków rodziny osoby zmarłej.

§ 4

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia:
 2. Miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,
  Miejsce zarezerwowane – miejsce grzebalne przeznaczone do pochowania, udostępnione osobie za jej życia na podstawie umowy z zarządcą cmentarza,
  Miejsce zarezerwowane zabudowane – miejsce rezerwowe, na którym wybudowano nagrobek lub grobowiec,
  Grób – miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą,
  Założyciel grobu – osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z zarządcą cmentarza i opłaciła miejsce grzebalne,
  Dysponent grobu – założyciel grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w tym grobie, w kolejności wymienionej w pkt. 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  Opłacenie miejsca grzebalnego – zawarcie lub przedłużenie umowy o udostępnienie miejsca grzebalnego,
  Opłata za pochowanie – opłata administracyjna zawierająca umowę na pochowanie zwłok w grobach ziemnych, rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny ze skutkiem 20 letnim,
  Opłata prolongacyjna – opłata administracyjna przedłużająca umowę zawartą z cmentarzem o udostępnienie miejsca grzebalnego w grobach ziemnych, rodzinnych ziemnych i murowanych dla jednej trumny ze skutkiem 20 letnim,
  Pokładne – opłata administracyjna bezterminowa za pochówek na cmentarzu w grobach murowanych rodzinnych.

 3. Na cmentarzu komunalnym urządza się:
 4. Groby ziemne:
  Przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny, o wymiarach na powierzchni grobu szerokości 1,0 m, długości 2,0 m, głębokości 1,7 m,
  Groby pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6, o wymiarach na powierzchni grobu, szerokość 0,6 m, długość 1,2 m, głębokość 1,2 m,
  Groby pojedyncze, w których składa się urnę, o wymiarach na powierzchni grobu, szerokość 0,5 m, długość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
  Groby murowane (grobowce):
  Przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny o wymiarach na powierzchni grobu szerokość 1,0 m, długość 2,2 m, głębokość 0,8 m,
  Pojedyncze do których, składa się urnę szerokość 0,5 m, długość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
  Groby rodzinne:
  Ziemne dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą (2 poziomowy), o wymiarach na powierzchni grobu szerokość 1,0 m, długość 2,0 m, głębokość 2,5 m,
  Ziemne dla dwóch trumien umieszczonych jedna obok drugiej (I poziomowy), o wymiarach na powierzchni grobu szerokość 2,0 m, długość 2,0 m, głębokość 1,7 m,
  Murowane dla dwóch trumien umieszczonych jedna obok drugiej (1 poziomowy), o wymiarach na powierzchni grobu szerokość 2,0 m, długość 2,2 m, głębokość 0,8 m,
  Murowane dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą (2 poziomowy), o wymiarach na powierzchni grobu szerokość 1,0 m, długość 2,2 m, głębokość 1,7 m,
  Murowane dla czterech trumien umieszczonych jedna obok drugiej w 2 poziomach o wymiarach na powierzchni grobu szerokość 2,0 m, długość 2,2 m, głębokość 1,7 m.

 5. Groby wymienione w ustępie 2, punkcie c podpunkcie I, IV i V stosuje się w zależności od warunków gruntowych i wodnych.

§ 5

 1. Opłaty za usługi cmentarne oraz opłaty cmentarne, pobierane są zgodnie z cennikiem obowiązującym na cmentarzu,
 2. Za pochowanie trumny w grobach ziemnych, murowanych i grobach rodzinnych ziemnych pobierana jest odpowiednia opłata za pochowanie w wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem pkt. 8 ustęp 8 – 10,
 3. Za pochowanie urny w grobie ziemnym przewidzianym dla urny pobierana jest odpowiednia opłata za pochowanie w wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem pkt. 8 ustęp 1- 10,
 4. Za pochowanie trumny w grobie rodzinnym murowanym pobierana jest opłata pokładna w wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa w ust. 1,
 5. Za pochowanie urny w grobie ziemnym przewidzianym dla trumny wnosi się opłatę, odpowiednio jak za pochowanie zwłok w grobie ziemnym, w wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa w ust. 1,
 6. Za pochowanie urny w grobie rodzinnym murowanym pobierana jest opłata pokładna w wysokości ustalonej w cenniku, o którym mowa w ust. 1,
 7. Zwłoki ekshumowane i chowane w nowych grobach ziemnych, grobach murowanych, grobach rodzinnych lub grobach 20 letnich – traktowane są jako nowy pochówek, za który pobiera się nowe opłaty,
 8. W opłatach: za pochowanie, prolongacyjne oraz pokładne zawarta jest opłata eksploatacyjna za korzystanie z wody, infrastruktury oraz za wywóz nieczystości stałych,
 9. Dowodem nabycia prawa do grobu, wykonania usługi pochówku i wniesienia opłaty cmentarnej jest pisemne potwierdzenie opłaconego miejsca (faktury VAT wystawionej przez zarządcę cmentarza), lub inny stosowny dokument (np. umowa cywilno – prawna, potwierdzenie wystawione przez zarządcę cmentarza). W przypadku braku stosownego potwierdzenia, zapis w księdze grobów o wniesieniu takiej opłaty. Brak jakiegokolwiek potwierdzenia wniesienia opłaty cmentarnej świadczy o braku wniesienia takiej opłaty.

§ 6

 1. Prawo do pochowania zwłok ludzkich oraz do dysponowania grobem ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, tj.:
  • Pozostały małżonek (ka),
  • Krewni zstępni (dzieci, wnuki, itd.),
  • Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itp.),
  • Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo itd.),
  • Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
  • Właściwy organ wojskowy w przypadku wojskowych zmarłych w czynnej służbie,
  • Właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
 2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą,
 3. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych przez przepisy prawa dokumentów,
 4. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelakie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 5. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze zarządcy cmentarza,
 6. Pracownik zarządcy cmentarza jest upoważniony do żądania od osoby, która przychodzi załatwić pogrzeb, podpisania stosownego oświadczenia, że nikt nie wnosi zastrzeżeń, co do miejsca i sposobu pochowania. Zarządca cmentarza upoważniony jest również do odnotowania w stosownej Księdze Cmentarnej danych osoby zgłaszającej pogrzeb.
 7. [rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 6 ust. 6 Regulaminu]

§ 7

 1. Dysponent grobu, wymieniony w pkt. 6 ust. 1, uprawniony jest do podejmowania wszelakich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, oraz z zastrzeżeniem ustępu 3,
 2. Prawo dysponowania grobem nie przysługuje osobie, która wniosła stosowne opłaty, lecz najbliższej rodzinie, w kolejności określonej w pkt. 6 ust.1,
 3. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób równorzędnych, wszelakie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Zarządca cmentarza, nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane osoby powinny tę sprawę rozstrzygnąć przed właściwymi sądami powszechnymi,
 4. Dysponent grobu, zarówno pojedynczego jak i wieloosobowego, może udostępnić go do pochowania innych osób pod warunkiem, że nie narusza się przy tym dóbr osobistych innych osób,
 5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzji dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

§ 8

 1. Opłaty za pochowanie zwłok, czyli udostępnienie miejsca grzebalnego, pobiera się za okres 20 – letni,
 2. Grób nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat od daty ostatniego pochowania w tym grobie,
 3. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do pochowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenia przeciw temu i uiści opłatę za przedłużenie miejsca grobu (opłata prolongacyjna). Zastrzeżenie to ma skutek na 20 lat i może być odnowione,
 4. Zapis ust. 2 i 3 nie dotyczy pochowania zwłok w grobach murowanych wieloosobowych oraz urn,
 5. Opłacenie grobu przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tą osobę uprawnień przysługujących dysponentowi grobu,
 6. Przedłużenie umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego wymaga dokonania opłaty prolongacyjnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia umowy.
 7. Pierwszeństwo do wniesienia opłaty prolongacyjnej posiada dysponent grobu,
 8. Dokonanie na życzenie dysponenta grobu ponownego pochówku w grobie mającym ponad 20 lat wymaga – w przypadku istnienia zaległości w opłatach prolongacyjnych – uregulowania opłat zaległych. W przypadku, gdy opłata prolongacyjna została wniesiona, opłatę bieżącą pomniejsza się o opłatę za okres niewykorzystany dotyczący opłaty prolongacyjnej,
 9. Opłaty wymienione w ustępie 8 i 9 rozlicza się z dokładności do 1 roku przyjmując wartość 1 roku, jako 1/20 opłaty za pochowanie lub opłaty prolongacyjnej,
 10. Osobie, która mimo upływu terminu oznaczone w ust. 6, nie dopełniła warunków w zakresie przedłużenia umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego, nie przysługuje roszczenie, o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarządcę cmentarza z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie,
 11. Po terminie określonym w ust. 6, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza. Zarządca cmentarza nie posiada obowiązku powiadamiania dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia umowy,
 12. Po wygaśnięciu umowy, o której mowa wyżej, dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka. Jeżeli nie zostaną one usunięte w terminie 1miesiąca licząc od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza bez prawa ich zwrotu czy zwrotu nakładów finansowych i kosztów materiału,
 13. [rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 8 ust. 12 Regulaminu]

 14. Nieopłacone groby mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok po dokonaniu wcześniejszej ich likwidacji, tj. zgodnie z zasadami określonymi w stosownym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie podstępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
 15. Miejsca pod grób murowany mogą być wyznaczone tylko dla osób indywidualnych i nie mogą być przedmiotem obrotu. W przypadku przygotowania grobu murowanego i rezygnacji z niego, sprawa jego przejęcia, zwrotu udokumentowanych nakładów jego przygotowania, należy do decyzji administracji cmentarza.

§ 9

 1. Cmentarz komunalny prowadzi rezerwację miejsca grzebalnego,
 2. Opłacone rezerwacje u poprzednich zarządców są honorowane,
 3. Po okresie czasu, na jaki zawarto rezerwację, zarządca nie pobiera opłat prolongacyjnych.

§ 10

Dochowanie zwłok i prochów do istniejącego grobu jest możliwe po ustaleniu, że:

 1. Osoba uprawniona do pochowania – dysponent – ma prawo do wskazanego przez nią grobu,
 2. Brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego grobu do pochowania,
 3. Uiszczona została należna opłata.

§ 11

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa przypadkach,
 2. Miejsce grzebalne pozostałe po ekshumacji przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu poniesionych opłat.

§ 12

 1. Opłaty nie podlegają zwrotowi,
 2. Koszty czynności, wykraczające poza bieżące utrzymanie cmentarza, pokrywa osoba wnioskująca o ich wykonanie.

§ 13

 1. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu,
 2. Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić w biurze zarządcy cmentarza szkic nagrobka z jego wymiarami i projektowanymi napisami w dwóch egzemplarzach, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu,
 3. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych wyżej zarządca cmentarza może zażądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt dysponenta grobu,
 4. [rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 13 ust. 2 i 3 Regulaminu]

 5. Za ustawienie nowego nagrobka pobierana jest opłata za czynności formalnoprawne i terenowe związane z wytyczeniem miejsca na nagrobek oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

§ 14

 1. Wszystkie groby musza być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego,
 2. Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały, czytelny i w miejscu widocznym,
 3. [rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu]

 4. Groby samowolne zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji zarządcy cmentarza komunalnego.

§ 15

 1. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i spokój,
 2. Na terenie cmentarza śmieci należy wyrzucać wyłącznie do kontenerów i koszy,
 3. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki) podlegają ochronie przed zniszczeniem,
 4. Usytuowanie grobu w pobliżu drzewa nie jest podstawą do wycięcia drzewa,
 5. Na terenie cmentarza zabrania się:
  • Niszczenia lub samowolnego przemieszczania urządzeń cmentarnych oraz ich elementów, jak również elementów nagrobków,
  • Ustawiania ogrodzeń itp.,
  • Przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych,
  • Wysypywana odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  • Spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • Żebrania,
  • Prowadzenia działalności handlowej,
  • Wprowadzania zwierząt na teren cmentarza,
  • Samowolnego usuwania drzew i krzewów.
 6. Na terenie cmentarza zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody zarządcy cmentarza:
  • Wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
  • Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, zaprzęgami konnymi i rowerami,
  • Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej i zarobkowej,
  • Sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
  • Utwardzania i odnawiana terenu wokół grobu,
  • Ustawiania ławek.

§ 16

 1. Firmy pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne:
  • Wykonujące prace kamieniarskie i budowlane,
  • Przygotowujące groby do pochówku,
  • Przeprowadzające ekshumacje i uprzątnięcia szczątków,
  • Wykonujące groby ziemne lub murowane,
  • Świadczące usługi remontowe, porządkowe i pielęgnacyjne na grobach,
  • Mogą za zgodą zarządcy wjeżdżać na teren cmentarza, sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały oraz wykonywać powierzone im usługi i roboty, tylko w dni pracy biura cmentarza.
 2. Wykonawcy wymienieni w ustępie 1 ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń i infrastruktury cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz zainteresowanych.
 3. [rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 16 ust. 2 Regulaminu]

§ 17

 1. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji zarządcy cmentarza na tablicach informacyjnych na cmentarzu,
 2. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymania czynności i porządku tego miejsca oraz terenu przyległego.

§ 18

Z uwagi na konfigurację terenów cmentarza i stary drzewostan przebywanie na cmentarzu w czasie występowania zjawisk atmosferycznych jak: wichura, gołoledź, śnieżyce, burze itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Osoby takie czynią to na własną odpowiedzialność.

[rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 18 zdanie drugie Regulaminu]

§ 19

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zarządcy cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 20

Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na cmentarzu, będące następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub innego działania osoby trzeciej. Dysponenci grobów mogą indywidualnie ubezpieczyć nagrobek w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych.

[rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 20 Regulaminu]

§ 21

Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki:

  Załącznik nr 1 - „Oświadczenie o nie wnoszeniu zastrzeżeń odnośnie miejsca i sposobu pochowania zmarłej/ego.”

  [rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 marca 2012 r., znak: NK-4.4131.104.2011.WE Wojedowa Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 20 tiret pierwsze Regulaminu]

  Załącznik nr 2 – „Upoważnienie dla zarządcy uprawniające do załatwienia formalności pogrzebowych i cmentarnych zmarłej/ego.”

  Załącznik nr 3 – „Protokół w sprawie postępowania dotyczącego likwidacji grobu zmarłej/ego.”

  Załącznik nr 4 – „ Zezwolenie na postawienie pomnika/wymurowanie grobowca.”

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00

Całodobowe Pogotowie pogrzebowe

tel. 603 300 924